Eva-Maria Fahrner-Tutsek
Glass.China
Contemporary Glass and Photography
Glass.China
Contemporary Glass and Photography
Eva-Maria Fahrner-Tutsek

Contributions by E.-M. Fahrner-Tutsek, S. Frantz, Xue Lue, and K. Sykora

Contemporary Glass by Guan Donghai, He Mei Dan, Lee Carol, Lee Ringo, Li Fubiao, Li Zhenning, Sun Yi, Wang Qin, Wang Sunny, Xue Lu, Zhao Tingting, and Zhuang Xiao Wei Photography by Ulrike Ottinger

Edition EMF published by the Alexander Tutsek-Stiftung, 2009
English/German, 148 pages, 86 color illustrations

ISBN 978-3-937220-02-4
EUR 15,-
1 von 7